Privacy Verklaring

Christine’s Moments , gevestigd aan de Nieuweweg 15 in Strijensas, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens:
www.christinesmoments.nl
Nieuweweg 15
3292AE Strijensas
info@christinesmoments.nl
0618503961

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Christine’s Moments verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

• Gegevens met betrekking tot de gezondheid van uw of andere welke verstrekt worden voor een foto reportage.
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons doormiddel van info@christinesmoments.nl , dan verwijderen wij deze


Persoonsgegevens die wij verwerken

Christine’s Moments verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Christine’s Moments verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Het afhandelen van uw betaling
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Christine’s Moments analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• Christine’s Moments verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.Contactformulier  

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.Geautomatiseerde besluitvorming  

Christine’s Moments neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren   

Christine’s Moments bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 10 jaar voor je persoonsgegevens.

• Delen van persoonsgegevens met derden >> Christine’s Moments verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht:
• Microsoft >> e-mail 
• Google analytics >> Website 
• Showit >>Website, contactformulier 
• Social Media >> Promotionele doeleinden
• Leveranciers >> Leveringsdoeleinden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen   

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Christine’s Moments en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@christinesmoments.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Christine’s Moments wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen   

Christine’s Moments neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@christinesmoments.nl