Algemene Voorwaarden

Bij het maken van een afspraak bij Christine’s Moments gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn hieronder na te lezen.

Auteursrechten van de foto’s  

Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Christine’s Moments.
De klant geeft Christine’s Moments toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media/Facebook/Instagram/Pinterest) en in drukwerk (zoals bijvoorbeeld flyers, demo-albums en visitekaartjes). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden of drukwerk zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit voor/bij de reservering per email kenbaar te maken.
De bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Christine’s Moments . Oftewel geen filters of eigen bewerkingen over de foto’s.
Bij aanschaf van bestanden met de digitale hoge resolutie bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Christine’s Moments.
Christine’s Moments levert de bestanden aan in JPEG formaat. RAW of onbewerkte bestanden worden nooit aangeleverd en zijn niet te koop.


Prijsopgaven, betalingen en prijzen   

Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

De (koop)prijs luidt in euro’s.

Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur. De reservering is pas definitief als de aanbetaling van 25% is ontvangen. Dit betekent dat tot het ontvangen van de betaling de datum ook nog door anderen geboekt kan worden. Het resterende bedrag (75%) dient volledig voldaan te zijn voordat de foto’s verstuurd zullen worden.

Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van Christine’s Moments.

De betaling moet binnen 5 werkdagen na factuurdatum geschieden op een door Christine’s Moments aan te wijzen rekening.

Christine’s Moments is na verloop van het genoemde termijn van 5 werkdagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag.

Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl – indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

Annulerings voorwaarden 

Annuleren kan alleen schriftelijk, via WhatsApp of per email.

Annuleren voor een fotorapportage na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Christine’s Moments. Voor annulering zonder geldige reden korter dan 48 uur voor de fotorapportage wordt de aanbetaling niet terug betaald. Geldige reden voor het annuleren van een reportage vallen onder: ziekte, overlijden naaste familieleden, act’s of God etc.

Christine’s Moments is gerechtigd een fotorapportage of reportage met een geldige reden te annuleren. Christine’s Moments zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is Christine’s Moments niet verplicht vervanging te regelen.

Gegevens Fotograaf  

Website: www.christinesmoments.nl
Email: nlinfo@christinesmoments.nl
Telefoonnummer: 0618503961
KvK-nummer: 72801476
Btw-nummer: NL228043566B01

Bij het aangaan van een samenwerking met Christine’s Moments gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De foto’s op www.christinesmoments.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Christine van der Velden. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook te gebruiken. Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact opnemen met Christine van der Velden doormiddel van info@christinesmoments.bl Hiervoor gelden namelijk andere bestandsformaten en prijzen.

Christine’s Moments kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie.

Christine’s Moments stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet mee willen werken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, etc.

Christine’s Moments doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie die op de website is geplaatst.

Christine’s Moments aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de site of het gebruik van de (beeld)informatie die op de site wordt verstrekt.

Christine’s Moments behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins, kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. Christine’s Moments zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, zo snel mogelijk van de website verwijderen.

Bij gebruikmaking van de diensten van Christine’s Moments in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
Achteraf kan er geen beroep op Christine’s Moments worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc.

Als u tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan moet u dat direct melden bij de fotograaf. Dit geeft Christine van der Velden namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.
Het is niet toegestaan om tijdens een reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen camera.
Het is niet mogelijk om RAW bestanden en/of onbewerkte foto’s te ontvangen of bekijken na de reportage.

Christine’s Moments selecteert de foto’s die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen in het overzicht wat u na de fotorapportage via de email ontvangt. Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden. Na digitale levering is die keuze altijd definitief.

Christine’s Moments levert de foto’s met de standaard bewerking conform het portfolio op social media kanalen en de website. Voor eventuele aanvullende bewerkingsverzoeken die niet binnen de standaard bewerking vallen wordt een aanvullende uurprijs gerekend van €75,00 per uur incl. BTW.

Hopelijk onnodig om te vermelden: Christine’s Moments is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag of agressie.

Cadeaubonnen 

Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

De bon representeert de waarde ten tijde van de aankoop. Als er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt voordat de bon ingewisseld is dan moet het verschil bij betaald worden om recht te hebben op de service.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.

Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op om een datum te plannen.

Privacy & persoonsgegevens 

Christine’s Moments zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De privacyverklaring van Christine’s Moments is van toepassing.

Locaties 

Christine’s Moments heeft voldoende buitenlocaties om de zo voor haar typerende foto’s te maken. Er zijn geen binnen locaties tot haar beschikking met uitzondering van een newbornshoot die bij jullie thuis plaatsvindt. Indien gewenst, is het aan de klant een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken. Anders wordt er een nieuwe datum gezocht voor de reportage.
Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is men zelf verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeerkosten etc. Ook is men tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang. Tevens dient men rekening te houden met kilometervergoeding van €0,20 cent per km.