Algemene Voorwaarden

Bij het maken van een afspraak bij Christine’s Moments gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn hieronder na te lezen.

Algemene voorwaarden Christine’s Moments

Artikel 1 Definities

1. Christine’s Moments, gevestigd te Strijensas en ingeschreven onder KvK-nummer 72801476, wordt aangeduid als dienstverlener.
2. De wederpartij wordt aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan
dienstverlener tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de
algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
4. De natuurlijke persoon die deelneemt aan een online cursus of workshop wordt
aangeduid als deelnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden en alle gesloten overeenkomsten waarop dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2. Dienstverlener is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor klant, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de door dienstverlener ingeschakelde derden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

Artikel 3 Offertes

1. Indien er in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. De offerte dient schriftelijk te worden bevestigd.
3. Bij acceptatie van de offerte wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
4. Dienstverlener kan niet worden gehouden aan de offerte wanneer klant kon begrijpen
dat de offerte of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk en worden
als zodanig gefactureerd.
6. De datum van de shoot is pas definitief gereserveerd na voldoening van de
aanbetaling.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
2. De vermelde prijzen op de offerte zijn inclusief btw. Eventuele reiskosten, evenals
nabestellingen, materiaalkosten, locatie en wijzigingen in de standaard stijl zijn hier
niet bij inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
3. Indien er geen pakketprijs is opgenomen, wordt de prijs berekend op basis van het
gebruikelijke uurtarief van dienstverlener. Vooraf wordt een schatting van het aantal
uren gemaakt, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De
daadwerkelijk gemaakte uren worden in rekening gebracht.
4. Dienstverlener heeft het recht om haar tarieven te verhogen indien omstandigheden
dit vergen. Wanneer zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de
overeenkomst, heeft de particuliere klant recht op ontbinding van de overeenkomst.
5. Dienstverlener is gerechtigd een aanbetaling te vragen. Een deel van de totaalprijs
wordt in rekening gebracht. Het overige deel van het totaalbedrag dient eveneens
voor aanvang van de opdracht te worden voldaan.
6. Indien partijen overeenkomen dat er in termijnen kan worden betaald en betaling door
klant uitblijft, is dienstverlener gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten totdat de volgende betaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen.
7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven of partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
8. De definitieve content zal niet worden geleverd voordat het volledige factuurbedrag is voldaan.
9. Wanneer klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en klant in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van klant.
11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van dienstverlener op klant onmiddellijk opeisbaar. Eventuele licenties komen in een dergelijk geval tevens te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is binnen het door partijen afgesproken termijn beschikbaar.
2. Klant staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
3. Dienstverlener zal alle informatie vertrouwelijk behandelen.
4. Indien klant de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging
oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van klant.
5. Klant vrijwaart dienstverlener van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan
de afspraken opgenomen in dit artikel.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant beoogde.
2. Klant is op de hoogte van de standaard stijl van dienstverlener.
3. Dienstverlener kan niet garanderen dat elk moment op een shoot wordt vastgelegd.
4. Dienstverlener is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van haar
werkzaamheden.
5. Klant zorgt ervoor dat de omstandigheden tijdens de shoot zo gunstig mogelijk zijn.
6. Indien dienstverlener bij de uitvoering van haar opdracht tegenwerking ondervindt
van derden, is zij niet aansprakelijk voor de verminderde resultaten als gevolg hiervan.

7. Indien klant niet tevreden is met de content, door omstandigheden die vooraf kenbaar waren, kan dit uitdrukkelijk niet als reden gelden om de shoot kosteloos opnieuw te doen.
8. Indien klant later aanwezig is dan de overeengekomen tijd voor een shoot of sessie, komt deze tijd te vervallen.
9. Klant zal alle opdrachten behorende bij een sessie, online cursus of workshop naar beste vermogen maken en invullen.
10. Klant is zelf verantwoordelijk voor omgevingsfactoren, deze kunnen later niet kosteloos worden aangepast.
11. Eventuele kosten die dienstverlener maakt om de (bruids)reportage te shooten, zullen worden doorberekend aan klant.
12. Indien er vanwege een pandemie (overheids)maatregelen getroffen dienen te worden om op locatie te kunnen shooten, dient klant dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval ten minste 1 kalendermaand voor aanvang van de shoot, aan dienstverlener kenbaar te maken.
13. Klant is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het door dienstverlener gegeven advies. Het eindresultaat blijft afhankelijk van medewerking van de klant.
14. Dienstverlener zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.

Artikel 7 Wijziging en annulering

1. Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuwe offerte opgesteld.
2. Dienstverlener heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Dienstverlener is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
3. Indien onvoorziene omstandigheden zich voordoen en dienstverlener hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, heeft dienstverlener het recht om de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
4. Indien dienstverlener verhinderd is om de opdracht uit te kunnen voeren, wordt de datum van de shoot verplaatst naar een ander moment. Wanneer verplaatsing niet mogelijk is, zal zij suggesties aandragen voor een vervangende fotograaf. Bewerking en levering van de content, evenals contact, zal te allen tijde door of via dienstverlener geschieden. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft klant recht op ontbinding van de overeenkomst.
5. In geval van slecht weer zal dienstverlener klant adviseren over het al dan niet door laten gaan van de shoot. Indien klant het advies van dienstverlener niet opvolgt en de shoot verstoord wordt door het slechte weer, is dit uitdrukkelijk geen legitieme reden om de shoot kosteloos opnieuw te doen.
6. Indien klant een golden hour shoot heeft geboekt en de shoot plaatsvindt op een bewolkte dag, is dit uitdrukkelijk geen reden om de shoot kosteloos te verzetten of annuleren, tenzij anders overeengekomen.
7. Annulering door klant is enkel schriftelijk mogelijk. Klant kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de volledige werkzaamheden binnen de eerdergenoemde 14 kalenderdagen zijn afgerond of de overeenkomst b2b is aangegaan.
8. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

• Voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst: o Bruidsfotografie:
I. Bij annulering tussen de 12 en 6 kalendermaanden voorafgaand aan de bruiloft wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
II. Bij annulering tussen de 6 en 3 kalendermaanden voorafgaand aan de bruiloft wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
III. Bij annulering binnen 3 kalendermaanden voorafgaand aan de bruiloft wordt 75% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
o Overige fotografie:
I. Bij annulering tussen de 7 en 2 kalenderdagen voorafgaand
aan de shoot wordt 25% van het overeengekomen bedrag in
rekening gebracht.
II. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaand aan de shoot wordt
50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
9. Bij een losse sessie, al dan niet binnen een traject, kan klant de sessie tot 48 uur
voorafgaand aan de sessie kosteloos verzetten. Bij het verzetten binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig gefactureerd.
10. Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door dienstverlener kunnen worden doorberekend aan klant.

Artikel 8 Online cursus

1. Wanneer het aanbod is aanvaard, bestaat er direct een betalingsverplichting voor deelnemer.
2. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. Indien de cursus in één keer beschikbaar wordt gesteld, is de cursus uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Deelnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat content direct wordt geleverd en dat zij hierdoor afstand doet van het recht op herroeping.
3. Wanneer de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is deelnemer bij tussentijdse annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden, tenzij de cursus binnen 14 kalenderdagen na aankoop wordt geannuleerd, of de cursus b2b is aangegaan.
4. Dienstverlener heeft het recht om de tarieven van een cursus zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.
5. Dienstverlener komt een inspanningsverplichting toe. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door deelnemer gewenste resultaat. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de cursus.
6. Voor het geven van een cursus kan dienstverlener gebruikmaken van een platform van een derde. Dienstverlener kan hierdoor niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
7. Dienstverlener heeft het recht om de deelname aan een cursus te weigeren.
8. Dienstverlener heeft het recht om de inhoud van de cursus aan te passen. Dit geeft
deelnemer nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
9. Deelnemer krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te
gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren,

nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is deelnemer niet toegestaan om binnen 12
kalendermaanden na het afronden van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.
10. Deelnemer mag tijdens de cursus screenshots maken, wanneer deze enkel voor
social media worden gebruikt en dienstverlener hierin wordt vermeld.
11. De geleverde informatie blijft eigendom van dienstverlener. Er wordt tijdig
aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.
12. Deelnemer mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Dienstverlener is gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer zij dit nodig vindt.
13. Dienstverlener kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van de cursus. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie.

Artikel 9 Workshop

1. Dienstverlener is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een workshop. Bij wijzigingen heeft deelnemer het recht te annuleren. Ook heeft zij het recht om zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
2. Wanneer een offline workshop niet plaats kan vinden door omstandigheden waar dienstverlener geen invloed op heeft, kan zij de workshop online geven. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie.
3. Wanneer deelnemer verhinderd is de workshop bij te wonen, kan zij het aankoopbewijs doorverkopen aan een ander. De gegevens van de nieuwe deelnemer dienen bekend te worden gemaakt aan dienstverlener en het aankoopbewijs mag niet voor een hoger bedrag dan waarvoor het is aangekocht worden doorverkocht.
4. Tijdens de workshop mogen deelnemers beeld- en geluidopnames maken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze beeld- en geluidopnames mogen enkel voor het portfolio van deelnemer gebruikt worden.
5. Wanneer deelnemer hinder vormt voor de groep, kan zij worden uitgesloten van deelname en heeft deelnemer geen recht op restitutie.

Artikel 10 Overmacht

1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
2. In geval van een b2c-overeenkomst kan klant niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
4. Wanneer klant de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in

aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is dienstverlener gerechtigd de kosten die
samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.
5. Wanneer dienstverlener niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen
doordat zij overheidsmaatregelen naleeft, kan dit niet als wanprestatie worden aangemerkt. Dienstverlener zal zich ten volste inspannen om tot een goed eindresultaat te komen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door klant.
3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
4. Dienstverlener draagt er zorg voor dat de informatie op haar website up-to-date is. Desalniettemin kan zij niet garanderen dat de informatie op haar website foutloos, volledig en/of actueel is.
5. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden.
6. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van
persoonlijke eigendommen.
7. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde
beeldschermen en afdrukken die door een ander dan dienstverlener worden
geleverd.
8. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en betaling om op
locatie te shooten.
9. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen
om gefotografeerd te worden.
10. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en
voor het maken van back-ups.
11. Wanneer klant schade toebrengt aan apparatuur van dienstverlener, dient klant de
vervangingswaarde te betalen.
12. Indien de SD-kaart corrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de shoot
kosteloos opnieuw plaatsvinden.
13. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor complicaties die ontstaan tijdens of na een
sessie.
14. Indien een sessie online plaatsvindt, is klant zelf verantwoordelijk voor goed
werkende software.
15. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens doorgegeven door klant.
16. In het geval dat dienstverlener schadevergoeding is verschuldigd aan klant voor het
veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat een afgesloten verzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het factuurbedrag dat door dienstverlener aan klant in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
17. Klant vrijwaart dienstverlener tegen aanspraken van derden die verband houden met de door dienstverlener geleverde diensten en fotoproducten.

Artikel 12 Intellectueel eigendom


1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content, evenals de intellectuele eigendomsrechten op het merk van dienstverlener, de handelsnaam en afbeeldingen op haar website en/of socials, berusten bij dienstverlener. Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
2. Klant is niet bevoegd de content te gebruiken buiten de doeleinden zoals overeengekomen.
3. Wanneer wordt gewenst de content te gebruiken buiten deze doeleinden, dient klant een aanvullende licentie aan te schaffen.
4. Indien content commercieel of op andere kanalen dan de eigen kanalen van klant gebruikt wenst te worden, dient toestemming verkregen te worden van dienstverlener en dient dienstverlener hierbij vermeld te worden.
5. Het is niet toegestaan om content in te sturen voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.
6. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters, tenzij anders overeengekomen.
7. Het staat klant vrij om de voor haar gemaakte content te publiceren op social media mits aan naamsvermelding wordt gedaan, tenzij anders overeengekomen.
8. Het eigendom van de door dienstverlener geleverde fotoproducten gaat pas over op klant na volledige betaling.
9. Wanneer in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.
10. Toestemming voor de opname van de gemaakte content voor klant ten behoeve van het portfolio van dienstverlener wordt verleend via het toestemmingsformulier.

Artikel 13 Levering
1. Dienstverlener spant zich in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren.
2. De geschatte levertermijn die partijen zijn overeengekomen dient in acht te worden genomen, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Dienstverlener maakt te allen tijde zelf de selectie van de te leveren content en zal deze in haar standaard stijl bewerken. De volledig bewerkte content zal in een online galerij aan klant worden geleverd.
4. Dienstverlener is niet gehouden om niet-geselecteerde of onbewerkt (RAW) fotomateriaal aan te leveren.
5. De definitieve content wordt niet geleverd voordat volledige betaling is voldaan.
6. Dienstverlener zal content naar eigen inzicht maken en bewerken.
7. Klant verklaart bekend te zijn met de standaard stijl van dienstverlener.
8. Aanvullende eisen van klant leveren meerwerk op.
9. Na ontvangst van de content is klant verantwoordelijk voor het maken van een back- up.
10. Indien klant foute leveringsinformatie doorgeeft, is dienstverlener hier niet voor aansprakelijk.

Artikel 14 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
2. Indien dienstverlener een gehele dag aanwezig dient te zijn op een afgesproken locatie, komen eventuele voorzieningen zoals een hotelovernachting en een maaltijd voor rekening van klant. Dienstverlener is eveneens gerechtigd korte pauzes te nemen.
3. Dienstverlener behoudt het recht om een deel van een shoot te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door de klant of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan de klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.
4. Cadeaubonnen dienen vooraf te worden betaald en zijn tot 1 jaar na uitgiftedatum geldig.
5. Op het moment dat een cadeaubon wordt ingewisseld gelden de tarieven die op dat moment worden gehanteerd.
6. Cadeaubonnen zijn persoonsgebonden, kunnen niet aan een ander worden overgedragen en zijn evenmin in te wisselen voor contanten.
Artikel 15 Fotoproducten
1. Indien er in het door klant gekozen pakket geen fotoalbum is opgenomen, kan klant deze extra bestellen.
2. Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van gepersonaliseerde producten, zoals een fotoalbum. Tot bestelling van gepersonaliseerde producten wordt overgegaan wanneer het factuurbedrag is overgemaakt. De aangegeven tarieven zijn behoudens prijswijzigingen van leverancier.
3. Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.
Artikel 16 Klachten
1. Klant dient klachten over de geleverde diensten en fotoproducten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Dienstverlener streeft ernaar binnen 5 werkdagen op klachten te reageren.
2. Klachten tijdens een shoot dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden.
3. Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief.
4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
Artikel 17 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het
geschil onderling te beslechten.
3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin dienstverlener is
gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen 12 kalendermaanden.