February 14, 2022

Why Elopement is A Great Idea!

Posted in: All, Wedding Tips

Dromen jullie ervan om te trouwen in de bergen, saampjes met jullie dierbaren? Of zijn jullie benieuwd wat het nu betekend als je samen gaat elopen? Ik jullie vertellen waarom elopen een super goed idee is!

Scroll down for the blog in English!

Wat is elopen nou precies?

Elopements zijn heel anders dan een traditionele bruiloft die we allemaal kennen. Het is veel intiemer.

Als jullie altijd al hebben gedroomd van een grote bruiloft met een feest, de leuke tradities, al jullie familie en vrienden.. dan is elopen misschien niets voor jullie. En dat is natuurlijk niet erg, want het is zo belangrijk dat jullie jullie dag kunnen vieren zoals deze bij jullie past!

Maar als jullie willen kiezen om de liefde te vieren intiem, zonder alle tradities die jullie niet aanspreken dan kunnen jullie elopen. Willen jullie trouwen op het strand in jullie favoriete land, in de bergen of bij een waterval? DO IT! Maak jullie eigen tradities!

Elopen betekend eigenlijk weglopen samen, samen in het geheim trouwen. Inmiddels is het al even een bekende term in Amerika. Iets wat je veel in films ziet. Gelukkig komt het ook steeds meer naar Europa. Zien jullie het al voor jullie? Samen met enkele getuigen/dierbaren? Let’s go for it!

Waarom zouden jullie elopen?

Why not! Als jullie willen trouwen op jullie manier en jullie herkennen in onderstaande punten, dan past het zeker bij jullie.

Jullie Droomlocatie

Je kan overal elopen. Jullie hoeven geen rekening te houden met een ruimte voor een groot aantal gasten. Jullie kunnen in de bergen, bij een mooi meer, op het strand, midden in Parijs, in de woestijn of bij jullie eigen gemeentehuis. Vind een plek die bij jullie past en vier de liefde.

Minder WeddingStress

Omdat jullie ervoor kiezen om samen en/of met een aantal dierbaren te trouwen, scheelt dit een hele hoop geregel. Geen grote locaties, de verschillende transport opties, verschillende opties qua styling en wie nodigen jullie uit. Dit is allemaal niet aan de orde als jullie gaan elopen. Tuurlijk moeten er alsnog een aantal details geregeld worden, maar dit is lang niet zoveel als bij een grote bruiloft.

Jullie kunnen de hele dag, ochtend, middag of avond invullen zoals jullie willen! En hoe heerlijk is het dat je met niemand rekening hoeft te houden! Follow your dreams.

Samen en intiem trouwen

Hoe fijn is het om samen te kunnen genieten van elkaar. En dat elk moment! Niemand anders die je nodig heeft dan je wederhelft. Geen half uur handen schudden met gasten, maar alleen oog voor elkaar.

Doe wat jullie willen doen

Wat is voor jullie belangrijk? Focus jullie daarop tijdens het plannen van jullie elopement. Wat willen jullie graag doen tijdens jullie elopement, en wat willen jullie ervoor en erna doen? Gaan jullie samen nog genieten met de dierbaren die mee zijn gekomen of willen jullie direct door met reizen? Everything is possible.

Money is not a showstopper

Maar kost een elopement niet meer? Nee, dat hoeft helemaal niet. Jullie hoeven geen budget te reserveren voor een locatie met een grote ruimte voor gasten, styling voor de hele locatie, catering voor de gasten, ect. Dit is alleen nodig als jullie een grotere gastenlijst hebben.

Dit scheelt toch al een groot deel van jullie budget. Dan is het afhankelijk waar jullie willen trouwen, is het aan te rijden met de auto of is het noodzakelijk om te vliegen? Moet er een accommodatie geboekt worden en willen jullie nog nagenieten met jullie dierbaren ergens? Zoals ook met een grote bruiloft ligt het budget geheel bij jullie.

Herkennen jullie je hierin? Zijn jullie eruit dat die grote bruiloft eigenlijk niet helemaal bij jullie past? Misschien is elopen dan iets waar jullie naar kunnen kijken 😉 Willen jullie meer informatie hierover? Klik dan hier.


Why Elopement is A Great Idea!

What exactly is eloping?

Elopements are very different from a traditional wedding that we all know. It is much more intimate.

If you have always dreamed of a big wedding with a party, the fun traditions, all your family and friends… then elopements might not be for you. And of course that’s okay, because it’s so important that you can celebrate your day the way it suits you!

But if you want to choose to celebrate love intimately, without all the traditions that don’t appeal to you then you can elope. Do you want to get married on the beach in your favorite country, in the mountains or by a waterfall? DO IT! Make your own traditions!

Eloping actually means running away together, getting married in secret. By now it has become a familiar term in America. Something you see a lot in movies. Fortunately, it is also coming more and more to Europe. Can you already see it for yourself? Together with a few witnesses/bearers? Let’s go for it!

why would you elope?

Why not! If you want to get married your way and recognize yourself in the points below, then it will definitely suit you.

Your Dream Location

You can elope anywhere. You don’t have to consider a space for a large number of guests. You can be in the mountains, by a beautiful lake, on the beach, in the middle of Paris, in the desert or at your own town hall. Find a place that suits you and celebrate love.

Less wedding stress

Because you choose to get married together and/or with a number of loved ones, it saves a lot of hassle. No big locations, the different transportation options, different styling options and who to invite. None of this is an issue when you elope. Sure there are still some details to be arranged, but it is not nearly as much as a big wedding.

You can fill the whole day, morning, afternoon or evening as you wish! And how wonderful it is that you don’t have to take anyone into account! Follow your dreams.

MARRY TOGETHER AND INTIMATE

How nice it is to be able to enjoy each other together. And that every moment! No one else who needs you but your other half. No shaking hands with guests for half an hour, but only eyes for each other.

DO WHAT YOU WANT TO DO

What is important to you? Focus on that while planning your elopement. What do you want to do during your elopement, and what do you want to do before and after? Are you going to enjoy together with the loved ones who have come along or do you want to continue traveling immediately? Everything is possible.

MONEY IS NOT A SHOWSTOPPER

But doesn’t an elopement cost more? No, it doesn’t have to at all. You don’t need to budget for a venue with a large room for guests, styling for the entire venue, catering for guests, ect. This is only necessary if you have a larger guest list.

This will save a lot of your budget anyway. Then it depends where you want to get married, is it driveable or is it necessary to fly? Does accommodation need to be booked and do you want to reminisce with your loved ones somewhere? As with a large wedding, the budget is entirely up to you.

Do you recognize yourself in this? Have you figured out that the big wedding is not really for you? Maybe eloping is something you can look into 😉 . More information? Check it out here.