February 14, 2022

How to get more clients through Instagram | Monday Chatter

Posted in: All, For Photographers, Monday Chatter

Scroll down for the blog in English!

We kennen het allemaal wel, de haat-liefde relatie met Instagram. Door het algoritme wat om de haverklap veranderd, werkt het opeens allemaal niet meer zo goed als eerst. Maar hoe kan je Instagram inzetten om jouw doelgroep aan te spreken?

Om met jouw Instagram nieuwe klanten aan te trekken moet je 2 dingen doen:

 1. Het optimaliseren van jouw posts
 2. Delen van waarde voor volgers en mensen die je nog niet volgen

Laat me je vertellen hoe je dit onder andere kan doen.

Een duidelijke bio

Zorg dat je in jouw bio duidelijk neerzet wie ook jij bent. Dit is het eerste wat mensen zien als ze jouw profiel aanklikken. En door te laten zien wie jij bent in jouw bio maak je het makkelijker om de juiste mensen (klanten) aan te trekken. Het gaat allemaal om de juiste doelgroep aantrekken.

Wat moet er bijvoorbeeld in jouw bio staan?

 1. Wat je doet of wat je aanbied
 2. Wat is jouw niche
 3. Wat is jouw regio? (ook jouw plaats)
 4. Call to action
 5. Link naar jouw website, portfolio, webshop,ect.

Hieronder mijn Instagram Bio

Gebruik voor jouw profielfoto altijd een foto van jezelf, als je een connectie met jouw volgers/klanten wil maken. Er is niks mis mee als je een logo gebruikt, maar mensen zullen sneller een account aanklikken als ze een persoon zien op de foto in plaats van een logo.

Deel de locaties

Deel altijd een locatie bij een bericht. Je kan bij Instagram op plaatsen zoeken en als andere mensen dit doen, dan kunnen ze jouw bericht vinden als jij hier een locatie bij hebt gezet. Dit kan ook met story’s.

Zelf zoek ik wel eens op een plaats/locatie als ik er zelf nog nooit ben geweest. Op die manier zie ik soms foto’s van andere fotografen of mensen die daar waren, en krijg ik toch al een goede inblik in hoe het daar er bijvoorbeeld uitziet.

Gebruik de juiste Hashtags

Dit is de makkelijkste manier om te zorgen dat jouw bericht zichtbaar wordt bij accounts die jou nog niet volgen.

Per foto kan je maximaal 30 hashtags gebruiken. Maar het is wel belangrijk dat je de juiste hashtags gebruikt. Hashtags met meer dan 150.000 resultaten aan berichten zorgen ervoor dat jouw bericht direct verdwijnt in de grote massa aan berichten. Om te controleren hoeveel resultaten jouw hashtags hebben kan je bij Instagram een hashtag invoeren bij de zoekbalk (onder hashtags) en dan laat Instagram zien hoeveel resultaten er inmiddels zijn.

Probeer specifieke hashtags te gebruiken die te maken hebben met jouw bericht en jouw bedrijf. Zorg er alleen wel voor dat je hashtags verschillen per post, anders heb je kans dat Instagram jou shadowbanned .

Interactie met jouw volgers

Zorg voor interactie met jouw volgers. Het heet niks voor niks SOCIAL media. 😉

Als je een reactie krijgt op een bericht welke jij hebt geplaatst, ga dan naar het account van die persoon en laat een oprechte reactie achter op 1 van haar/zijn berichten. Of nog beter, stuur een DM. Interactie wordt door Instagram uiteindelijk ook gestimuleerd, waardoor je zichtbaarheid weer beter wordt.

Het gaat uiteindelijk niet om het aantal volgers wat je hebt, maar de mensen die je volgen.

Hoe spreek je de juiste doelgroep aan?

Laat zien wie jij bent als persoon. Het makkelijkste is om dit te doen via Instagram Story’s. Als je er niet van houdt om altijd je gezicht te laten zien, doe het dan met foto’s van je zelf, vakantiefoto’s. Is toch een stuk comfortabeler dan jezelf filmen. 😉 Het is belangrijk dat jouw volgers zien wat jij belangrijk vind in het leven, wat je naast fotografie nog doet, ect.

En nee, het hoeft niet een heel dagboek te worden, maar af en toe je gezicht laten zien zorgt ervoor dat mensen gaan connecten met jou als persoon. Ze krijgen dan het idee dat ze je toch al goed kennen, terwijl ze jou nog nooit hebben ontmoet.

Dat betekent ook dat er volgers zijn die je zullen verlaten, omdat ze zich niet herkennen, die connectie niet voelen, ect. En dat is helemaal niet erg, want dan zijn zij dus niet jouw klanten.

Benieuwd wat jij ervan vond! Nog vragen? Let me know! @christinesmoments


How to get more clients through Instagram | Monday Chatter

We all know it, the love-hate relationship with Instagram. Because of the algorithm that changes every so often, it suddenly doesn’t work as well as before. But how can you use Instagram to appeal to your target group?

To attract new customers with your Instagram you need to do 2 things:

 1. Optimizing your posts
 2. Sharing value to followers and people who don’t follow you yet

A Clear Bio

In your bio, make sure you clearly state who you are as well. This is the first thing people see when they click on your profile. And by showing who you are in your bio, you make it easier to attract the right people (customers). It’s all about attracting the right audience.

For example, what should be in your bio?

 1. What you do or what you offer
 2. What is your niche
 3. What is your region? (also your city)
 4. Call to action
 5. Link to your website, portfolio, webshop,ect.

Below my instagram bio

Always use a photo of yourself for your profile picture if you want to make a connection with your followers/customers. There is nothing wrong with using a logo, but people are more likely to click on an account if they see a person in the photo instead of a logo.

Share the locations

Always share a location with a post. You can search for places on Instagram and when other people do this, they can find your post if you have added a location. This can also be done with stories.

I sometimes search for a place/location if I have never been there myself. That way I sometimes see pictures of other photographers or people who were there, and I get a good look at what it looks like for example.

Use the right hashtags

This is the easiest way to get your post seen by accounts that are not following you yet.

You can use up to 30 hashtags per photo. But it is important that you use the right hashtags. Hashtags with more than 150,000 message results will cause your message to instantly disappear in the large mass of messages. To check how many results your hashtags have, you can enter a hashtag on Instagram in the search bar (under hashtags) and Instagram will show you how many results there are by now.

Try to use specific hashtags that relate to your post and your business. Just make sure that your hashtags are different per post, otherwise you have a chance that Instagram will shadowbanned you.

Interact with your followers

Make sure you interact with your followers. It’s not called SOCIAL media for nothing 😉 .

If you get a reaction to a post you made, go to that person’s account and leave a genuine comment on one of her/his posts. Or better yet, send a DM. Interaction is ultimately encouraged by Instagram, which in turn improves your visibility.

In the end, it’s not about the number of followers you have, but the people who follow you.

How do you appeal to the right target group?

Show who you are as a person. The easiest way to do this is through Instagram Story’s. If you don’t like showing your face all the time, do it with pictures of yourself, vacation photos. Is a lot more comfortable than filming yourself anyway 😉 It’s important that your followers see what you think is important in life, what you do besides photography, ect.

And no, it doesn’t have to be a whole diary, but showing your face once in a while makes people connect with you as a person. They get the idea that they already know you well, while they have never met you.

That also means that there are followers who will leave you, because they don’t recognize themselves, don’t feel that connection, ect. And that’s not a bad thing at all, because then they won’t be your customers.

Curious what you thought of it! Any questions? Let me know! @christinesmoments